E-mail
Treść wiadomości

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Polityka Prywatności i cookies

Polityka prywatności Firmy S&R Industriewerkzeuge Polska Sp. z o.o.  

 

 

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu www.srnarzedzia.pl oraz pozyskiwanych do celów sprzedaży bezpośredniej  jest firma S&R Industriewerkzeuge Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach 05-092, ul. Kolejowa 87 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS:  0000039579, NIP: 526-23-47-658, REGON: 241871656, adres poczty elektronicznej (e-mail): info@sr-polska.pl, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.  

§2
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zakupów w naszym sklepie internetowym, do marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług, stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Spółki, a także do celów sprzedaży za pośrednictwem Regionalnych Kierowników Sprzedaży. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesłania prośby o wyrażenie opinii na temat zakupów w sklepie, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, oraz utrzymania relacji handlowej z Klientem.  Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 roku – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy zakupie w sklepie internetowym podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem złożenia zamówienia, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zamówienia produktów w sklepie. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.  

§3
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA  

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: info@sr-polska.pl  

§4
PLIKI COOKIES  

Sklep Usługodawcy używa plików cookies. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach Sklepu stosowane są trzy rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”: Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera przez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.srnarzedzia.pl, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności wchodzą w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

 

 

 

 

 

Polityka firmy S&R Industriewerkzeuge Polska Sp. z o.o. dotycząca plików cookies („ciasteczek”)

 

CZYM SĄ PLIKI COOKIES I DO CZEGO SĄ NIEZBĘDNE?

Przez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić spersonalizowaną dla użytkownika stronę internetową. Cookies są częścią protokołu HTTP używanego do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką i składają się z: klucza określającego nazwę wartości, wartości i czasu życia po jakim przeglądarka powinna skasować plik cookies.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

 

JAKIE TYPY COOKIES GENERUJE SERWIS srnarzedzia.pl?

Na stronach internetowych stosuje się dwa rodzaje cookies tzw. "sesyjne" oraz "stałe".

Cookies stałe - pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Cookies sesyjne - pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY COOKIES?

Pliki cookies własne (oznacza cookies generowane przez Administratora) wykorzystuje się w następujących celach:

konfiguracji serwisu, uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapamiętywania lokalizacji użytkownika, analizy i badań oraz audytu oglądalności, świadczenia usług reklamowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

Pliki cookies zewnętrzne (oznacza cookies generowane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu) wykorzystuje się w następujących celach:

Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

- youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

- Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

- IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]

Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:

- Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Zalogowania do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:

- Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA]

- Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:

- Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA]

- Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]

 

CZY PLIKI COOKIES ZAWIERAJĄ DANE OSOBOWE?

Oprogramowanie IAI-Shop.com obsługujące sklep internetowy srnarzedzia.pl standardowo nie zapisuje danych osobowych w plikach cookies.

 

CZY JEST MOŻLIWE USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies uniemożliwi dokonanie zakupów internetowych i może zakłócić działanie niektórych opcji, w szczególności tych, które wymagają od użytkownika podjęcia jakiejś akcji zanim wyświetlona zostanie mu określona treść.

 

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu nimi zapraszamy pod adres: www.wszystkoociasteczkach.pl

pixelpixel